Stanovy SLEA, z.s.

Stanovy Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s.


     Název a sídlo společnosti

1. Společnost nese název Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s. (SLEA, z.s.)

2. SLEA, z.s. je členem Mezinárodní společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, dále jen Mezinárodní GLE) se sídlem ve Vídni. Mezi oběma společnostmi není žádného ručení.

3. Společnost sídlí na adrese:

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s.

Badeniho 1, 160 00, Praha 6 - Hradčany

Cíle společnosti, oblast činnosti

4. Společnost sleduje níže uvedené cíle:

 • zpřístupnění díla Viktora E. Frankla, zakladatele logoterapie a existenciální analýzy (dále jen LT a EA)

 • podpora šíření jeho díla

 • zastoupení LT a EA na poli vědy, na veřejnosti

 • podpora vědecké a praktické činnosti v oblasti LT a EA prostřednictvím vědeckých

 • konferencí, osobního kontaktu jejích členů, mezioborové spolupráce Společnosti přitom nejde o materiální zisk.

Ideové prostředky

5. K dosahování cílů společnosti jsou předem stanoveny následující ideové prostředky:

 • odborný výcvik v LT a EA ve výcvikových kurzech podle směrnic stanovených SLEA, z.s. a odpovídající standardu Mezinárodní GLE

 • pořádání konferencí, přednášek, diskusních setkání a pokračovacích výcvikových kurzů 

 • podpora a vydávání publikací, jež mají vztah k oboru

 • zadávání stipendií a podpůrných cen

 • zřizování a správa odborných knihoven, opatření prostor k realizaci cílů SLEA, z.s. (koupě, nájem)

Materiální prostředky

6. Potřebné materiální prostředky by měly být získány následovně:

 • členské příspěvky

 • poplatky za výcvik

 • peněžitá podpora (sponzoring) ze strany fyzických i právnických osob, výnosy z veřejných akcí (přednášky, konference, kongresy, publikace)

Užití prostředků

7. Prostředky SLEA, z.s. mohou být použity jen k jejím cílům, uvedeným ve stanovách SLEA. Členové SLEA, z.s. nemají z pozice členství nárok na žádný podíl ze zisku či jiný příspěvek z prostředků SLEA, z.s. Pokud tak stanoví výbor, mají členové nárok na slevu u odborných akcí či publikací. Žádná osoba nesmí být zvýhodněna či podporována neadekvátně vysokou odměnou či správním výdajem, jež nesouvisí se zájmy a cíli společnosti.

Formy členství

8. SLEA, z.s. rozeznává následující formy členství: řádné, mimořádné a čestné.

 • Řádní členové mají úspěšně ukončen výcvik v LT a EA s diplomem pro psychoterapii nebo poradenskou činnost, a to ve vzdělávacím výcvikovém programu uznaném SLEA, z.s. Ve výjimečných případech se může osoba stát řádným členem na základě jednomyslného usnesení výboru při prokázaných dostačujících znalostech LT a EA.

 • Mimořádným členem se mohou stát pouze ty osoby, jež projevují aktivní zájem o praktickou a teoretickou činnost v oblasti LT a EA, například účastníci výcviku, studenti s vyhraněnou zájmovou orientací.

 • Čestní členové jsou ti členové, jimž SLEA, z.s. pro LT a EA udělila čestné členství jako projev uznání/ocenění jejich vynikajících výkonů na poli LT a EA a osobnosti, které svou činností přispěly k jejich rozvoji. 

Získání členství

9. Zájemce o členství vyplní přihlášku, členem se stává schválením výboru a zaplacením členských příspěvků. Přijetí může být zamítnuto bez udání důvodů. Čestné členství je navrhováno výborem a musí být dvoutřetinovou většinou stvrzeno valnou hromadou.

Práva a povinnosti členů

10. Členové jsou oprávněni k účasti na valné hromadě SLEA, z.s. Hlasovací právo ve valné hromadě, jakož i aktivní a pasivní volební právo do orgánů SLEA, mají jen řádní a čestní členové. Všichni členové mají právo v rámci valné hromady hlasovat o stanovení výše členských příspěvků, o udělení čestného členství. Od členů se očekává, že budou podporovat zájmy SLEA, z.s. a vyvarují se všeho, čím by mohla být ohrožena vážnost a cíle SLEA, z.s. Členové neporušují stanovy SLEA, z.s., s nimiž jsou obeznámeni a srozuměni. Respektují závěry a usnesení orgánů SLEA, z.s. Řádní a mimořádní členové jsou navíc povinováni k platbě členských příspěvků. Členové výboru jsou po dobu výkonu funkce této platby zproštěni. Výbor může udělit výjimku o neplacení členských příspěvků.

Členské příspěvky

11. Výše ročního členského příspěvku je stanovena Valnou hromadou. Roční příspěvek je v celé výši odváděn pokladníkovi v prvním čtvrtletí každého kalendářního roku, popřípadě v prvním měsíci získání členství. V případě vyloučení či vystoupení ze SLEA, z.s. se roční příspěvek nevrací ani v částečné výši. Člen, který do konce března následujícího kalendářního roku příspěvek nezaplatí, ztrácí členství. Ztráta členství mu je oznámena písemnou formou.Zrušení členství

12. Členství je ukončeno vystoupením, vyloučením, nebo úmrtím člena. Vyloučení člena může následovat na základě vážného provinění vůči členským povinnostem (odst. 9 a 10). O vyloučení rozhoduje výbor po vyslechnutí dotyčného člena usnesením dvoutřetinové většiny. Výbor může rozhodnutí o vyloučení přenechat valné hromadě. I v tomto případě je k vyloučení nutná dvoutřetinová většina. Není-li této většiny dosaženo, je nutné svolat smírčí soud (odst. 23). Vůči dvoutřetinové většině ve výboru či valné hromadě nebo vůči rozsudku smírčího soudu se nelze odvolat.

Orgány společnosti

13. Orgány SLEA, z.s. jsou: valná hromada, výbor, revizoři účtů, smírčí komise a smírčí soud.

Valná hromada

14. Řádná valná hromada se koná minimálně každé dva roky. Obyčejně se na ní stanoví termín příští valné hromady.
Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor na základě svého usnesení, na základě odůvodněné žádosti alespoň 20% řádných a čestných členů (podpisové listiny), anebo na základě požadavků revizorů účtů v souvislosti s jejich činností. Mimořádná valná hromada musí být v těchto případech svolána do osmi týdnů. Valnou hromadu svolává výbor písemně alespoň tři týdny před termínem. Pro zařazení do programu valné hromady musí být alespoň pět týdnů před valnou hromadou výboru odevzdány ty návrhy, jejichž řešení vyžaduje dvoutřetinovou většinu, alespoň dva týdny před valnou hromadou ostatní návrhy. O přijetí návrhů, které byly dodány později, rozhoduje výbor prostou většinou hlasů.

Usnesení valné hromady

15. Valná hromada je schopná přijmout usnesení za přítomnosti alespoň poloviny všech členů oprávněných hlasovat. Není-li toto splněno, zasedá po uplynutí jedné hodiny. Potom způsobilost přijímat usnesení je dána bez ohledu na počet přítomných členů.
Není-li stanovami SLEA výslovně stanoveno jinak, vyžadují volby a usnesení valné hromady prostou většinu hlasů. V případě žádosti alespoň tří členů oprávněných hlasovat
se konají tajně. K usnesení o změně stanov a k udělení čestného členství je nutná dvoutřetinová většina odevzdaných platných hlasů. Vedením valné hromady je pověřen předseda, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. 

Pravomoci valné hromady

16. Valná hromada má následující pravomoci:

 • Přijímání a schvalování zpráv o činnosti a hospodaření

 • Přijímání usnesení o rozpočtu

 • Volbu revizorů účtů, též odvolání z této funkce

 • Stanovení výše členských příspěvků

 • Udělování čestného členství

 • Přijímání usnesení o změně stanov SLEA, z.s.

Výbor

17. Složení výboru:

 • předseda a jeho zástupce

 • zapisovatel a jeho zástupce

 • pokladník a jeho zástupce

 • až pět přísedících


Volební období výboru je čtyři roky, v každém případě do příští volby nového výboru. Celý výbor nebo jeho jednotliví členové mohou být kdykoli zbaveni funkce valnou hromadou. Jednotliví členové výboru mohou kdykoli písemně oznámit své odstoupení výboru. V případě odstoupení celého výboru je nutno odstoupení písemně oznámit valné hromadě. Odstoupení nabývá platnosti teprve s volbou nového nástupce. Při ukončení členství ve SLEA, z.s. zaniká i mandát dotyčného člena výboru.

Usnesení výboru

18. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny členů výboru. Výbor svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, při jejich rovnosti je rozhodující hlas předsedy. Vedení výboru přísluší předsedovi, v jeho nepřítomnosti jeho zástupci.

Úkoly výboru

19. Výbor se zabývá vedením celé SLEA, z.s.. Přísluší mu veškeré úkoly, jež stanovy neurčují jinému orgánu SLEA, z.s. Mezi specifické úkoly patří:

 • Stanovení ročního rozpočtu, sepsání zprávy o činnosti a hospodaření

 • Příprava valné hromady

 • Svolávání řádné i mimořádné valné hromady

 • Správa majetku SLEA, z.s.

 • Přijímání a vylučování členů SLEA, z.s.

Agenda jednotlivých funkcionářů

19. Předseda zastupuje SLEA, z.s. navenek vůči úřadům. Předsedá výboru a valné hromadě. Přísluší mu podpisové právo. 
Zapisovatel vyhotovuje zápisy ze zasedání výboru a valné hromady. Zápis musí být opatřen podpisem předsedy. Během tří měsíců musí být všichni členové SLEA seznámeni se závěry valné hromady, a to alespoň prostřednictvím dálkového přístupu.
Pokladník zodpovídá SLEA, z.s. za náležité nakládání s penězi.

Revizor účtů

20. Valná hromada volí na čtyři roky revizory účtů. Je možné opětovné zvolení. Revizoři účtů se zabývají kontrolou hospodaření SLEA, z.s. O výsledku své práce podávají zprávu valné hromadě. Revizoři mohou být zproštěni funkce nebo sami odstoupit podle stejných pravidel jako členové výboru. 

Stížnosti 

21. Projednání stížností dotýkajících se záležitostí SLEA, z.s. je v kompetenci výboru. Výbor však může stížnost rovněž předat k projednání smírčí komisi. V případě, že výbor po třech sezeních nedojde k žádnému, pro všechny zúčastněné uspokojivému výsledku, má strana, která si stěžuje, právo požádat o projednání smírčí komisi.

Smírčí komise

22. Valná hromada volí na čtyři roky dvě až pět osob do smírčí komise. Smírčí komise řeší případy popsané v odst. 21. V případě potřeby mohou být jednomyslným usnesením smírčí komise přizváni i poradci, kteří nejsou členy SLEA, z.s.

Smírčí soud

23. Všechny spory týkající se SLEA, z.s. rozhoduje smírčí soud. Smírčí soud svolává výbor nebo valná hromada. Do smírčího soudu vysílá každá strana dva řádné členy, Tito čtyři členové volí dalšího řádného člena předsedou smírčího soudu. V případě rovnosti hlasů mezi členy navrženými na funkci předsedy rozhoduje los. Hlasování a volby smírčího soudu, při nichž musí být přítomni všichni soudcové, se konají prostou většinou hlasů.

Rozpouštění společnosti

24. O dobrovolném rozpuštění SLEA, z.s. se rozhoduje dvoutřetinovou většinou odevzdaných platných hlasů v mimořádné Valné hromadě k tomuto účelu svolané. Tam se rozhodne o majetku a bude řádně vyhotoven záznam o jednání a rozhodnutí. Členové nemají vůči SLEA, z.s. žádné nároky.


Závěrečná ustanovení

25. Tyto stanovy byly přijaty v Praze v září 1998.

26. Upraveny a schváleny v Praze 16. listopadu 2001.

27. Upraveny a schváleny v Praze 12. listopadu 2005

28. Upraveny a schváleny v Praze 28. února 2011

29. Upraveny a schváleny v Praze 21. dubna 2012

30. Upraveny a schváleny v Praze 18. dubna 2015


Statutární zástupce SLEA, z.s.:


PhDr. Dana Krausová

Předsedkyně SLEA, z.s.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu