Jednací řád Smírčí komise

Jednací řád Smírčí komise pro vyřizování stížností  
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s. (SLEA)


Jednací řád je dokument SLEA, který upravuje postup Smírčí komise (SK) při řešení stížností. Stížnost je v návaznosti na stanovy SLEA zaslána předsedkyni/předsedovi výboru SLEA, který projedná stížnost a v případě potřeby se obrací na SK, která situaci posoudí, zformuluje své stanovisko a dá výboru podněty a návrhy řešení. Členové SK i výboru SLEA zacházejí s podklady, informacemi a osobními údaji obou stran jako důvěrnými a dostatečně je chrání.


1.    Stížnost
Stížnost na člena společnosti SLEA přijímá předsedkyně/předseda společnosti. Stížnost je přijímána v písemné formě i elektronicky, zaslané na adresu SLEA a musí obsahovat:

a)    údaje o osobě, na kterou je stížnost podaná
b)    popis konkrétní situace, předmět stížnosti
c)    čas, období, kdy se situace stala
d)    údaje o osobě, která stížnost podává

2.    Disciplinární provinění
Disciplinárním proviněním se rozumí takové chování nebo čin, kterým člen společnosti:
a)    porušil stanovy společnosti
b)    porušil etický kodex společnosti
c)    vědomě konal proti zájmům a poslaní společnosti

3.    Postup při řešení stížnosti
a)    Stížnost prozkoumá výbor SLEA a do 60 dnů od doručení rozhodne o jejím přijetí anebo zamítnutí.
b)    Během těchto 60dnů výbor posoudí, zda-li došlo ke konání proti zájmům a poslání společnosti, požádá o vyjádření smírčí komisi, zda-li došlo k porušení etického kodexu a revizní komisi, zda¬li došlo k porušení stanov společnosti.
c)    Výbor SLEA si může od stěžovatele a taktéž od člena společnosti, na kterého je stížnost podaná, vyžádat doplňující údaje, které uzná za potřebné k rozhodnutí o dalším postupu. V tomto případě se lhůta na rozhodnutí přiměřeně prodlouží.
d)    Pokud výbor SLEA stížnost přijme, podstoupí ji s kompletní dokumentací předsedovi SK a vyzve ho, aby provedl předběžné šetření.
e)    Výbor společnosti písemně oznámí přijetí stížnosti stěžovateli a členovi společnosti, na kterého je stížnost podaná.
f)    Pokud výbor SLEA stížnost zamítne, oznámí to stěžovateli s uvedením důvodů zamítnutí.
g)    Pokud výbor SLEA stížnost shledá oprávněnou, zahájí disciplinární řízení.


4.    Disciplinární řízení
a)    Předseda SK po vyzvání výborem SLEA k zahájení disciplinárního řízení vůči členovi, na kterého byla podána stížnost a přijetí kompletní dokumentace písemně seznámí člena s přijetím stížnosti a jejím předmětem a vyzve ho, aby do 30 dnů od doručení oznámení předložil v písemné formě svoje stanovisko, případně předložil všechny důkazy, které považuje za relevantní k prozkoumání stížnosti.
b)    Předseda SK po přijetí stanoviska případně dalších důkazů od člena společnosti svolá do 60 dnů zasedání SK a zabezpečí, aby ostatní členové SK, byli včas obeznámeni s materiály.
c)    SK si může na základě vlastního uvážení vyžádat další doplňující materiály od stěžovatele, případně si může doplnit informace od třetích osob. V takovém případě se lhůta na zasedání SK přiměřeně prodlouží.
d)    Předseda SK po poradě s ostatními členy komise předvolá na zasedání člena společnosti, vůči kterému je vedené disciplinární řízení, případně svědky a případně i stěžovatele, jestli je to k rozhodnutí o výsledku stížnosti potřebné.
e)    V případě, že se člen společnosti odmítne bez udání dostatečného důvodu zúčastnit zasedání SK, tato může zasedat a přijmout rozhodnutí i bez jeho přítomnosti.
f)    Zasedání SK vede její předseda, případně jím pověřený člen komise, a musí být přítomni nejméně tři členové.
g)    O výsledku disciplinárního řízení členové komise hlasují. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy SK. O řízení se vyhotoví zápis, který SK a v kopii výbor SLEA archivují 7 let.
h)    Předseda SK oznámí rozhodnutí komise (výsledek disciplinárního řízení) členu společnosti, vůči kterému bylo vedené disciplinární řízení a výboru SLEA.
i)    Po doručení rozhodnutí SK výbor SLEA informuje stěžovatele o ukončení šetření.
j)    SLEA    ani SK neodpovídá za výdaje stěžovatele ani člena společnosti, které jim vznikly v souvislosti s disciplinárním řízením.

5.    Disciplinární opatření

Součástí výsledku disciplinárního řízení je i forma disciplinárního opatření (sankce), které komise s přihlédnutím na závažnost disciplinárního provinění uděluje. Výkon disciplinárního rozhodnutí zajišťuje výbor SLEA. Jde o:
a)    Osobní omluva stěžovateli
b)    Písemné napomenutí
c)    Povinnost doplnit si odborné vzdělání (např. supervize)
d)    Pozastavení členství ve společnosti
e)    Zrušení členství ve společnosti

6.    Odvolací řízení
a)    Člen společnosti, proti kterému bylo vedené disciplinární řízení a bylo mu uloženo disciplinární opatření, se může proti výsledku i proti uložené sankci odvolat do 30 dnů od doručení.
b)    Odvolacím orgánem je výbor SLEA.
c)    Výbor SLEA rozhodne ve věci do 60 dnů od doručení písemného odvolání.
d)    Výsledek odvolacího řízení výbor SLEA písemně oznámí členu, který se odvolal.
e)    Nepodrobení se sankci i po proběhlém odvolacím řízení může mít za následek zrušení členství v společnosti

Jednací řád SK byl upraven a schválen výborem SLEA dne 4. února 2019.
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu