Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

Cílová skupina:

Výcvik je určený pro zájemce z řad psychologů, lékařů, adiktologů, pedagogů, teologů, sociálních pracovníků, eventuálně studentů daných profesí v druhé polovině magisterského studia.

Charakteristika vzdělávání:

Výcvik poskytuje psychoterapeutické vzdělání v existenciální analýze a logoterapii, pro jednotlivé běhy žádáme o akreditaci ČAP (výcviky akreditované pro pomáhající profese) a ČPS ČLS JEP (výcviky akreditované pro zdravotnictví). Všechny výcvikové skupiny splňují kritéria Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody.

Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj. Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede pacienta k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem. Takto pojatá psychoterapeutická metoda není omezena jen na vnější požadavky smyslu, ale i na vnitřní prožívání subjektu. Snaží se mobilizovat všechny podmínky k plné osobní existenci. Základní metodou je fenomenologická analýza převážně verbálně vyvolaných procesů.

Struktura výcviku:

Výcvik tvoří seminární a supervizní část.

 • Seminární část výcviku trvá čtyři roky, probíhá formou třídenních bloků a je rozdělena do těchto dvou částí:
1) Základní vzdělávání- těžištěm základního vzdělávání je zprostředkování teorie existenciální analýzy a logoterapie na podkladě sebezkušenosti (individuální i skupinové), trvá přibližně dva a čtvrt roku (tj. 16 bloků).
2) Klinická část - klinické vzdělávání přibližuje fenomenologické obrazy jednotlivých klinických poruch, jejich diagnostiku a terapii. Tato část trvá přibližně jeden a třičtvrtě roku (tj. 12 bloků).

Po úspěšném zvládnutí obou částí získává frekventant statut psychoterapeuta pracujícího pod supervizí.

 • Supervizní část výcviku je v rozsahu 150-ti hodin. Frekventant výcviku musí doložit 600 hodin vlastní psychoterapeutické práce s klientem. Délka celé supervizní části závisí na aktivitě a možnostech frekventantů.

Cena výcviku:

Cena výcviku je 4000,-Kč za jeden třídenní blok vzdělávání.

Kriteria pro přijetí do výcviku:

 • Minimální věk 25 let
 • Absolvování přijímacího řízení
 •  Vysokoškolské vzdělání v pomáhajících profesích magisterského typu a nebo minimálně druhá polovina magisterského studia
 • Přijímací řízení:

 • Dva individuální pohovory
 • Skupinový přijímací seminář
 • Kritéria pro ukončení výcviku:

 • Pravidelná a aktivní účast na výcvikových aktivitách. Jestliže účastník chybí více, než jeden třídenní blok v jednom roce, musí být tyto zameškané hodiny nahrazeny v jiných kurzech.
 • Minimálně 70 hod. individuální sebezkušenosti průběžně během výcviku
 • Úspěšné absolvování písemných zkoušek na konci základní i klinické části.
 • Absolvování 60-ti hodin dalšího vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze (konference, workshopy, přednášky apod.).
 • Absolvování praxe v pomáhající profesi v rozsahu 600 hodin, která zahrnuje 150 hodin na psychiatrickém pracovišti. Frekventanti, kteří pracovali nebo pracují v oboru, tuto podmínku již pravděpodobně splňují.
 • Akreditace vzdělávacího programu EA a LT

  Smlouva o provedení vzdělávacího programu SLEA, o.s

  Historie výcviků u nás

  Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu